news

indp

Followers

Showing posts with label indp. Show all posts
Showing posts with label indp. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 28TH JULY 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 28TH JULY 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


PRAY WITH PSALM 29

 

1. Lord, I thank You because You are a merciful God that  forgives sins. Sing a song of praise to the LORD'S.

 

2. Lord, forgive me for all my wrong doings and  disobedience to Your voice, have mercy on me in the  name of Jesus.

 

3. Grace to hear Your voice and to comply, fall on me  now.

 

4. You arrow of unbelief and doubt to the voice of the  Lord, come out of my life in the name of Jesus.

 

5. The spirit of faith to believe in the voice of God, fall on me. Amen.


          YORUBA EDITION

 


1. Oluwa, mo fi ope fun O nitori Olorun alaanu ti n dariji ni O. Ko orin iyin si Olorun.

 

2. Oluwa, dariji mi fun gbogbo iselodi ati aigboran ti mo ti se si ohun Re, saanu mi Oluwa.

 

3. Ore-ofe lati gba ohun Re gbo ati lati tele ohun Re, da lu mi l'oruko Jesu.

 

4. Iwo ofa aigbagbo ati iyemeji si ohun Olorun, jade laiye mi l'oruko Jesu.

 

5. Emi igbagbo lati gba ohun Olorun gbo, wo inu mi  l'oruko, Amim.


Jesus is Lord no controversy

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


PRAY WITH PSALM 29

 

1. Lord, I thank You because You are a merciful God that  forgives sins. Sing a song of praise to the LORD'S.

 

2. Lord, forgive me for all my wrong doings and  disobedience to Your voice, have mercy on me in the  name of Jesus.

 

3. Grace to hear Your voice and to comply, fall on me  now.

 

4. You arrow of unbelief and doubt to the voice of the  Lord, come out of my life in the name of Jesus.

 

5. The spirit of faith to believe in the voice of God, fall on me. Amen.


          YORUBA EDITION

 


1. Oluwa, mo fi ope fun O nitori Olorun alaanu ti n dariji ni O. Ko orin iyin si Olorun.

 

2. Oluwa, dariji mi fun gbogbo iselodi ati aigboran ti mo ti se si ohun Re, saanu mi Oluwa.

 

3. Ore-ofe lati gba ohun Re gbo ati lati tele ohun Re, da lu mi l'oruko Jesu.

 

4. Iwo ofa aigbagbo ati iyemeji si ohun Olorun, jade laiye mi l'oruko Jesu.

 

5. Emi igbagbo lati gba ohun Olorun gbo, wo inu mi  l'oruko, Amim.


Jesus is Lord no controversy

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts