news

Lates Prayer

Followers

Showing posts with label Lates Prayer. Show all posts
Showing posts with label Lates Prayer. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 30TH JULY 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 30TH JULY 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


PRAY WITH PSALM 891. I thank You LORD because You are slow to anger and great in mercy.


2. My Father,, give me the servant Spirit of Jesus Christ so I may serve others like He did.


3. My GOD, teach my hand to war and my fingers to fight only the battles You want me to fight.


4. Lord, open my eyes to where I have missed it, and help me to retrace my steps back to You.


5. Angel of the Lord, reconnect me to my place of destiny. Amen


          YORUBA EDITIONI


1. OLORUN, modupe lowo Re tori wipe O lora lati binu. O si po ni aanu.


2. Baba mi, fun mi ni emi iranse ti Jesu, Ki nba le ma se si awon elomiran gegebi O ti se.


3.OLORUN MI, ko owo mi ni ogun jija ati ika mi lati le ja kiki ogun ti O fe ki nja.


4. Oluwa, si oju mi si ibi ti mo ti padanu Re, ki O si ran mi lowo lati le pada si odo Re.


5. Angeli Olorun, so mi po mo ibi ayanmo mi. Amin


   Jesus is Lord no controversy .

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


PRAY WITH PSALM 891. I thank You LORD because You are slow to anger and great in mercy.


2. My Father,, give me the servant Spirit of Jesus Christ so I may serve others like He did.


3. My GOD, teach my hand to war and my fingers to fight only the battles You want me to fight.


4. Lord, open my eyes to where I have missed it, and help me to retrace my steps back to You.


5. Angel of the Lord, reconnect me to my place of destiny. Amen


          YORUBA EDITIONI


1. OLORUN, modupe lowo Re tori wipe O lora lati binu. O si po ni aanu.


2. Baba mi, fun mi ni emi iranse ti Jesu, Ki nba le ma se si awon elomiran gegebi O ti se.


3.OLORUN MI, ko owo mi ni ogun jija ati ika mi lati le ja kiki ogun ti O fe ki nja.


4. Oluwa, si oju mi si ibi ti mo ti padanu Re, ki O si ran mi lowo lati le pada si odo Re.


5. Angeli Olorun, so mi po mo ibi ayanmo mi. Amin


   Jesus is Lord no controversy .

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 29TH JULY 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 29TH JULY 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


PRAY WITH PSALM 27

 

1. Lord, I thank You for Your Divine plan and purpose for my life.


2. God, from every garrison of judgment arise for my help and redeem me in  Jesus’ name.

 

3. A Very Present help locate me now 


4.My Father, my Father, awake the sleeping helpers for my sake 

 

5. Turn, oh Lord, every evil intention against my life to my uttermost, in Jesus’  name.


        YORUBA EDITIONI1. Oluwa modupe fun ipinu atoke wa Re fun aye mi

 

2. Olorun, lati inu gbogbo ahamo idajo, dide fun iranlowo mi ki O si ra mi pada ni oruko Jesu.

 

3. Iranlowo lowolowo, wa mi ri lesekese. 

 

4. Baba mi, Baba mi, ji iranlowo to nsun ni tori temi 

 

5. Olorun, yi gbogbo ero buburu ota ti o lodi simi sir ere ni oruko Jesu.


  Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


PRAY WITH PSALM 27

 

1. Lord, I thank You for Your Divine plan and purpose for my life.


2. God, from every garrison of judgment arise for my help and redeem me in  Jesus’ name.

 

3. A Very Present help locate me now 


4.My Father, my Father, awake the sleeping helpers for my sake 

 

5. Turn, oh Lord, every evil intention against my life to my uttermost, in Jesus’  name.


        YORUBA EDITIONI1. Oluwa modupe fun ipinu atoke wa Re fun aye mi

 

2. Olorun, lati inu gbogbo ahamo idajo, dide fun iranlowo mi ki O si ra mi pada ni oruko Jesu.

 

3. Iranlowo lowolowo, wa mi ri lesekese. 

 

4. Baba mi, Baba mi, ji iranlowo to nsun ni tori temi 

 

5. Olorun, yi gbogbo ero buburu ota ti o lodi simi sir ere ni oruko Jesu.


  Jesus is Lord no controversy.

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts