news

Dail

Followers

Showing posts with label Dail. Show all posts
Showing posts with label Dail. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 18TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 18TH OCTOBER, 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T

 


Pray with psalm 911. I thank You for Your promise not to leave me nor forsake me.

 

2. Lord, let my place of dwelling be overshadowed by Your presence. 

 

3. Angel of the Lord, surround me in all my ways in  

Jesus' name.

 

4. By mercy, I have victory over the terror of the night in  

Jesus' name.

 

5. Every aggressive altar projected against me and my  

children, crash in Jesus' name Amen.


          YORUBA EDITION

  

1. MODUPE l'owo Re fun ileri lati ma fi mi sile tabi ko mi sile.

 

2. Oluwa, je ki ibugbe mi wa ni abe ojiji Re.

 

3. Angeli Oluwa, yi mi ka ni gbogbo ona mi.

 

4. Nipase aanu, mo ni isegun l'ori eru oru l'oruko Jesu.


5. Gbogbo pepe ibinu ti a ti seto l'odi si emi ati awon omo mi, pare l'oruko Jesu. Amim.


Jesus is Lord no controversy

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T

 


Pray with psalm 911. I thank You for Your promise not to leave me nor forsake me.

 

2. Lord, let my place of dwelling be overshadowed by Your presence. 

 

3. Angel of the Lord, surround me in all my ways in  

Jesus' name.

 

4. By mercy, I have victory over the terror of the night in  

Jesus' name.

 

5. Every aggressive altar projected against me and my  

children, crash in Jesus' name Amen.


          YORUBA EDITION

  

1. MODUPE l'owo Re fun ileri lati ma fi mi sile tabi ko mi sile.

 

2. Oluwa, je ki ibugbe mi wa ni abe ojiji Re.

 

3. Angeli Oluwa, yi mi ka ni gbogbo ona mi.

 

4. Nipase aanu, mo ni isegun l'ori eru oru l'oruko Jesu.


5. Gbogbo pepe ibinu ti a ti seto l'odi si emi ati awon omo mi, pare l'oruko Jesu. Amim.


Jesus is Lord no controversy

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts