news

Daily Prayer

Followers

Showing posts with label Daily Prayer. Show all posts
Showing posts with label Daily Prayer. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY 30TH NOVEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY 30TH NOVEMBER, 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T

 1. Lord, I thank You for Your Divine plan and purpose for my life.


2. God, from every garrison of judgment arise for my help and redeem me in  

Jesus’ name.

 

3. A Very Present help locate me now 


4.My Father, my Father, awake the sleeping helpers for my sake 

 

5. Turn, oh Lord, every evil intention against my life to my uttermost, in Jesus’  

name.


        YORUBA EDITIONI


1. Oluwa modupe fun ipinu atoke wa Re fun aye mi

 

2. Olorun, lati inu gbogbo ahamo idajo, dide fun iranlowo mi ki O si ra mi pada ni oruko Jesu.

 

3. Iranlowo lowolowo, wa mi ri lesekese. 

 

4. Baba mi, Baba mi, ji iranlowo to nsun ni tori temi 

 

5. Olorun, yi gbogbo ero buburu ota ti o lodi simi si ere ni oruko Jesu.


  Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T

 1. Lord, I thank You for Your Divine plan and purpose for my life.


2. God, from every garrison of judgment arise for my help and redeem me in  

Jesus’ name.

 

3. A Very Present help locate me now 


4.My Father, my Father, awake the sleeping helpers for my sake 

 

5. Turn, oh Lord, every evil intention against my life to my uttermost, in Jesus’  

name.


        YORUBA EDITIONI


1. Oluwa modupe fun ipinu atoke wa Re fun aye mi

 

2. Olorun, lati inu gbogbo ahamo idajo, dide fun iranlowo mi ki O si ra mi pada ni oruko Jesu.

 

3. Iranlowo lowolowo, wa mi ri lesekese. 

 

4. Baba mi, Baba mi, ji iranlowo to nsun ni tori temi 

 

5. Olorun, yi gbogbo ero buburu ota ti o lodi simi si ere ni oruko Jesu.


  Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 28TH NOVEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 28TH NOVEMBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Father, I am grateful that I am valued by you.

 2.Spirit of promise and fail monitoring my life your time is of, leave me and 

be wasted, in the name of Jesus.


3.Holy Spirit, fill me with the Spirit of Joy in Jesus’ name.


4. My altar of prayer, receive fresh fire.5.Poison of sin in my fluid and blood, Blood of Jesus flush it away.


          YORUBA EDITION


1. Baba Modupe wipe  mo  ni iyelori ni pase re


2. Iwo emi ayeleri eleyi ti tele mi kiri, akoko re ti to, fi mi sile, ki o si s’ofo 

danu ni oruko Jesu.


3 .Emi Mimo, kun mi fun emi ayo ni oruko Jesu.


4. Iwo pepe adura mi, gba ina titun.5. Majele ese ninu mi ara ati eje mi, Eje Jesu fo danu.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Father, I am grateful that I am valued by you.

 2.Spirit of promise and fail monitoring my life your time is of, leave me and 

be wasted, in the name of Jesus.


3.Holy Spirit, fill me with the Spirit of Joy in Jesus’ name.


4. My altar of prayer, receive fresh fire.5.Poison of sin in my fluid and blood, Blood of Jesus flush it away.


          YORUBA EDITION


1. Baba Modupe wipe  mo  ni iyelori ni pase re


2. Iwo emi ayeleri eleyi ti tele mi kiri, akoko re ti to, fi mi sile, ki o si s’ofo 

danu ni oruko Jesu.


3 .Emi Mimo, kun mi fun emi ayo ni oruko Jesu.


4. Iwo pepe adura mi, gba ina titun.5. Majele ese ninu mi ara ati eje mi, Eje Jesu fo danu.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 27TH NOVEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 27TH NOVEMBER, 2021

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus'

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let thunder answer them in Jesus' amen.


        YORUBA EDITION

1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim .


Jesus is Lord no controversy.

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus'

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let thunder answer them in Jesus' amen.


        YORUBA EDITION

1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim .


Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 25TH NOVEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 25TH NOVEMBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Anointing of success and fruitfulness, possess me in Jesus' name.


2. Every good things that Jesus' death made available for me, I claim in Jesus' name'


3. I receive grace to do the will of God and serve Him in Jesus' name.4. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


5. I receive grace to create impact in my generation in 

Jesus' name.


          YORUBA EDITION

1. Ifami ororo yan si ise rere ati ileso, gbe mi wo l'oruko Jesu.2. Ohun rere gbogbo ti iku Jesu ti pese sile fun mi, mo gba l'oruko Jesu.


3. Mo gba ore-ofe lati se ife Olorun ati lati sin li oruko Jesu.


4. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


5. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko Jesu.

   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Anointing of success and fruitfulness, possess me in Jesus' name.


2. Every good things that Jesus' death made available for me, I claim in Jesus' name'


3. I receive grace to do the will of God and serve Him in Jesus' name.4. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


5. I receive grace to create impact in my generation in 

Jesus' name.


          YORUBA EDITION

1. Ifami ororo yan si ise rere ati ileso, gbe mi wo l'oruko Jesu.2. Ohun rere gbogbo ti iku Jesu ti pese sile fun mi, mo gba l'oruko Jesu.


3. Mo gba ore-ofe lati se ife Olorun ati lati sin li oruko Jesu.


4. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


5. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko Jesu.

   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR WEDNESDAY 16TH NOVEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR WEDNESDAY 16TH NOVEMBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TREAD: ISAIAH 60


1. Worship the faithful God.


2. I arise and shine for my light has come. 3. Every strange arrow that has entered my life through the dream be wasted in Jesus’ name.4. Any power terrorizing my environment be wasted by fire.


5 . By fire by force I possess my portion in Jesus’ name.


6.Every agenda of my enemy to kill me before my time, scatter by fire. Amen


          YORUBA EDITION


1. Yin Olorun olotito.2. Mo dide mo tan tori wipe imole mi tide.3. Gbogbo ofa okunkun ti o ti wo ara mi ni pase oju ala, sofo danu ni Oruko 

Jesu.


4. Gbogbo agbara ti on yo ayika mi lenu, e sofo danu ni oruko Jesu.


5. Pelu ina ati ipa mo gbe ipin mi ni oruko Jesu.


6.Gbogbo agbekale ota mi lati pami saju akoko mi, e tuka pelu ina. Amin


   Jesus is Lord no controversy.


DeSO is Just like Facebook or Twitter but decentralized, click here to  open your profile 

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TREAD: ISAIAH 60


1. Worship the faithful God.


2. I arise and shine for my light has come. 3. Every strange arrow that has entered my life through the dream be wasted in Jesus’ name.4. Any power terrorizing my environment be wasted by fire.


5 . By fire by force I possess my portion in Jesus’ name.


6.Every agenda of my enemy to kill me before my time, scatter by fire. Amen


          YORUBA EDITION


1. Yin Olorun olotito.2. Mo dide mo tan tori wipe imole mi tide.3. Gbogbo ofa okunkun ti o ti wo ara mi ni pase oju ala, sofo danu ni Oruko 

Jesu.


4. Gbogbo agbara ti on yo ayika mi lenu, e sofo danu ni oruko Jesu.


5. Pelu ina ati ipa mo gbe ipin mi ni oruko Jesu.


6.Gbogbo agbekale ota mi lati pami saju akoko mi, e tuka pelu ina. Amin


   Jesus is Lord no controversy.


DeSO is Just like Facebook or Twitter but decentralized, click here to  open your profile 

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 10TH NOVEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 10TH NOVEMBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH ISIAH 68:1


1.Lord, I thank You that I can bring my needs to You. Sing a song to our Burden Bearer.


2. Abba, Father, help me to turn away from the sin in my life and make a new beginning with You today.


3. You dream invaders that weakens me spiritually receive the arrows of fire in Jesus’ name.


4. Lord, strengthen my hands to fight and my fingers to war.


5. Circle of fire, surround my children.


          YORUBA EDITION

             


1. Oluwa, modupe lowo Re nitori wipe mo le ko aini mi wa s’odo Re. ko orin kan 

si abani gberu.


2. Abba, Baba, ranmi lowo lati yi kuro ninu ese ti o wa ninu aiye mi, ki n si bere

ni otun pelu re loni.

U

3.Iwo arolu ala ti o ma so mi di alailagbara ninu emi gba ofa ina l’oruko Jesu.


4. Oluwa, fun owo mi lokun lati ja ati awon ika owo mi fun ogun jija.


5. Obiri ina yi awon omo mi ka l’oruko Jesu.


   

   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH ISIAH 68:1


1.Lord, I thank You that I can bring my needs to You. Sing a song to our Burden Bearer.


2. Abba, Father, help me to turn away from the sin in my life and make a new beginning with You today.


3. You dream invaders that weakens me spiritually receive the arrows of fire in Jesus’ name.


4. Lord, strengthen my hands to fight and my fingers to war.


5. Circle of fire, surround my children.


          YORUBA EDITION

             


1. Oluwa, modupe lowo Re nitori wipe mo le ko aini mi wa s’odo Re. ko orin kan 

si abani gberu.


2. Abba, Baba, ranmi lowo lati yi kuro ninu ese ti o wa ninu aiye mi, ki n si bere

ni otun pelu re loni.

U

3.Iwo arolu ala ti o ma so mi di alailagbara ninu emi gba ofa ina l’oruko Jesu.


4. Oluwa, fun owo mi lokun lati ja ati awon ika owo mi fun ogun jija.


5. Obiri ina yi awon omo mi ka l’oruko Jesu.


   

   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 8TH NOVEMBER 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 8TH NOVEMBER 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 60

1. Worship Him with a song.


2. Oh Lord, purge my tongue by fire.


3. Oh Lord, make me a proof producer in Jesus’ name.


4. Lord, help me draw wisdom from every situation I face in life.


5. I receive grace to be rooted and grounded in Christ.


6. Lord, give me a servant heart. Amen


          YORUBA EDITION


1. Yin Oluwa pelu orin kan.


2. Oluwa o, fo ahan mi pelu ina.


3. Oluwa o, so mi di eni tin fi ami han ni oruko Jesu.


4.Oluwa, ran mi lowo lati ma mu ogbon jade kuro ninu ohun gbogbo ti mo ba la koja laye.


5. Mo gba ore-ofe lati  gbile ninu Kristi.


6.Oluwa, fun mi ni okan omo lehin. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 60

1. Worship Him with a song.


2. Oh Lord, purge my tongue by fire.


3. Oh Lord, make me a proof producer in Jesus’ name.


4. Lord, help me draw wisdom from every situation I face in life.


5. I receive grace to be rooted and grounded in Christ.


6. Lord, give me a servant heart. Amen


          YORUBA EDITION


1. Yin Oluwa pelu orin kan.


2. Oluwa o, fo ahan mi pelu ina.


3. Oluwa o, so mi di eni tin fi ami han ni oruko Jesu.


4.Oluwa, ran mi lowo lati ma mu ogbon jade kuro ninu ohun gbogbo ti mo ba la koja laye.


5. Mo gba ore-ofe lati  gbile ninu Kristi.


6.Oluwa, fun mi ni okan omo lehin. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 2ND NOVEMBER 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 2ND NOVEMBER 2021

 

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T.

1. Father I thank you for your grace in my life.


2. Every padlock of the power of darkness that has tied me down to the same 

spot, break by fire in Jesus’ name.


3. Every strange magnet magnetizing me to wrong help and helpers, be 

neutralized by the Blood of Jesus.


4. I command the earth and all the elements to cooperate with me in Jesus’ name.


5. Let every satanic gate that has locked me out of my inheritance open now in 

Jesus’ name.


6. Power to prevail in battle of destiny possess me in Jesus’ name.


           YORUBA EDITION


1 Baba ese fun ore ofe yin lori aye mi.


2. Gbogbo agadagodo agbara okunkun ti o ti so mi mole si oju kan, fo pelu ina 

ni oruko Jesu.


3. Gbogbo onfa ajoji eleyi ti on fa mi lo si ibi iranlowo odi ati oluranlowo odi, e 

di asan pelu eje Jesu.


 4 Mo pase fun aye ati oun gbogbo ti o wa ninu re, ki o fi owo so owo po pelu 

mi ni oruko Jesu.


5. Je ki gbogbo enu bode okunkun ti o ti ti mi jade kuro ninu ipin mi si lesekese bi ni oruko Jesu.


6  Agbara lati bori ninu ogun ayanmo gbe mi wo ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

 

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T.

1. Father I thank you for your grace in my life.


2. Every padlock of the power of darkness that has tied me down to the same 

spot, break by fire in Jesus’ name.


3. Every strange magnet magnetizing me to wrong help and helpers, be 

neutralized by the Blood of Jesus.


4. I command the earth and all the elements to cooperate with me in Jesus’ name.


5. Let every satanic gate that has locked me out of my inheritance open now in 

Jesus’ name.


6. Power to prevail in battle of destiny possess me in Jesus’ name.


           YORUBA EDITION


1 Baba ese fun ore ofe yin lori aye mi.


2. Gbogbo agadagodo agbara okunkun ti o ti so mi mole si oju kan, fo pelu ina 

ni oruko Jesu.


3. Gbogbo onfa ajoji eleyi ti on fa mi lo si ibi iranlowo odi ati oluranlowo odi, e 

di asan pelu eje Jesu.


 4 Mo pase fun aye ati oun gbogbo ti o wa ninu re, ki o fi owo so owo po pelu 

mi ni oruko Jesu.


5. Je ki gbogbo enu bode okunkun ti o ti ti mi jade kuro ninu ipin mi si lesekese bi ni oruko Jesu.


6  Agbara lati bori ninu ogun ayanmo gbe mi wo ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 29TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 29TH OCTOBER, 2021

OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Sing at least three songs of praise to the Lord.


2. Thank You Father for touching my eyes to see the new height You are taking me to.


3. Every project which I have abandoned before now, be resumed by mercy in Jesus’ name


4. Every power contending with me over my possession be destroyed in Jesus’ 

name.


5. Lord, teach my hands to war and my finger to fight that I may my possess  

possessions in Jesus’ name. Amen.


          YORUBA EDITION


1. Ko bi orin iyin meta si Olorun.


2. Baba, Ese ti E fi owo kan oju mi lati ri ipele tuntun ti E mumi lo.


3. Gbogbo adawole ti mo ti pa ti saaju akoko yi, bere ise pelu aanu, ni oruko Jesu.


4. Gbogbo agbara ton ba mi ja lori ini mi, e parun ni oruko Jesu.


5.Olorun, ko owo mi ni ogun jija, ati ika mi ni ija, kin ba le gba ini mi pada. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Sing at least three songs of praise to the Lord.


2. Thank You Father for touching my eyes to see the new height You are taking me to.


3. Every project which I have abandoned before now, be resumed by mercy in Jesus’ name


4. Every power contending with me over my possession be destroyed in Jesus’ 

name.


5. Lord, teach my hands to war and my finger to fight that I may my possess  

possessions in Jesus’ name. Amen.


          YORUBA EDITION


1. Ko bi orin iyin meta si Olorun.


2. Baba, Ese ti E fi owo kan oju mi lati ri ipele tuntun ti E mumi lo.


3. Gbogbo adawole ti mo ti pa ti saaju akoko yi, bere ise pelu aanu, ni oruko Jesu.


4. Gbogbo agbara ton ba mi ja lori ini mi, e parun ni oruko Jesu.


5.Olorun, ko owo mi ni ogun jija, ati ika mi ni ija, kin ba le gba ini mi pada. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 27TH OCTOBER, 2011

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 27TH OCTOBER, 2011

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T 1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of 

impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let 

thunder answer them in Jesus' amen.


          YORUBA EDITION


1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese 

L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T 1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of 

impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let 

thunder answer them in Jesus' amen.


          YORUBA EDITION


1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese 

L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 26TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 26TH OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 68: 1Worship God this morning1. Powers that have vowed to cut short my life before my time die by fire in Jesus name


2. Powers that have vowed that I will not see the good of  the Land die by 🔥🔥 🔥 fire in Jesus name.


3. Powers that have vowed to make my day of celebration a day of mourning die by fire


4. Powers that have a covenant with the grave to swallow me and my destiny die by fire


5. Every evil hands postponing my day of joy wither and be burnt off in Jesus name, Amen.


          YORUBA EDITION


Yin Olorun ni owuro yi

          

1. Agbara to pinu lati pami siwaju ogo mi egbina loruko Jesu


2. Gbogbo agbara to pinu pe mi o ni je ere Ile ayo mi eku pelu ina loruko Jesu


3. Gbogbo agbara to fe so ojo Ayo mi di ojo ibanuje esegbe danu


4. Gbogbo agbara to ti ba Isa oku mule nitori mi ati ayanmo mi esegbe danu loruko Jesu


5. Gbogbo agbara to n sun ojo Ayo mi siwaju esegbe danu loruko Jesu, Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 68: 1Worship God this morning1. Powers that have vowed to cut short my life before my time die by fire in Jesus name


2. Powers that have vowed that I will not see the good of  the Land die by 🔥🔥 🔥 fire in Jesus name.


3. Powers that have vowed to make my day of celebration a day of mourning die by fire


4. Powers that have a covenant with the grave to swallow me and my destiny die by fire


5. Every evil hands postponing my day of joy wither and be burnt off in Jesus name, Amen.


          YORUBA EDITION


Yin Olorun ni owuro yi

          

1. Agbara to pinu lati pami siwaju ogo mi egbina loruko Jesu


2. Gbogbo agbara to pinu pe mi o ni je ere Ile ayo mi eku pelu ina loruko Jesu


3. Gbogbo agbara to fe so ojo Ayo mi di ojo ibanuje esegbe danu


4. Gbogbo agbara to ti ba Isa oku mule nitori mi ati ayanmo mi esegbe danu loruko Jesu


5. Gbogbo agbara to n sun ojo Ayo mi siwaju esegbe danu loruko Jesu, Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 21ST OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 21ST OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


           Worship GOD1. Oh Lord, purge my tongue by fire


2. Every power prolonging my breakthrough be wasted by fire in Jesus’ name.3. God of mercy connect me to those who have what I need 

And those who need what I have in Jesus’ name.4. Chains of captivity fashioned against my children break by fire.5. Oh God, let the habitation of my enemies become desolate in Jesus’ 

name.


6.Lord, help me draw wisdom from every situation I face in life. Amen.


          YORUBA EDITION


            Yin Olorun


1. Oluwa o, fo ahan mi pelu ina.


2. Gbogbo agbara ti n sun aluyo siwaju, sofo pelu ina ni oruko Jesu.3.Olorun aanu so mi po mo awon ti o ni oun ti mo 

nilo ati awon ti o nilo ohun ti mo ni, ni oruko Jesu.4. Sekeseke igbekun ti a kojo lodi si awon omo mi fo pelu ina.5.Olorun o, je ki ibugbe awon ota mi di ahoro ni oruko Jesu.


6 . Oluwa, ran mi lowo lati ma mu ogbon jade ninu ohun gbogbo ti mo ba la 

koja laye loruko Jesu, Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


           Worship GOD1. Oh Lord, purge my tongue by fire


2. Every power prolonging my breakthrough be wasted by fire in Jesus’ name.3. God of mercy connect me to those who have what I need 

And those who need what I have in Jesus’ name.4. Chains of captivity fashioned against my children break by fire.5. Oh God, let the habitation of my enemies become desolate in Jesus’ 

name.


6.Lord, help me draw wisdom from every situation I face in life. Amen.


          YORUBA EDITION


            Yin Olorun


1. Oluwa o, fo ahan mi pelu ina.


2. Gbogbo agbara ti n sun aluyo siwaju, sofo pelu ina ni oruko Jesu.3.Olorun aanu so mi po mo awon ti o ni oun ti mo 

nilo ati awon ti o nilo ohun ti mo ni, ni oruko Jesu.4. Sekeseke igbekun ti a kojo lodi si awon omo mi fo pelu ina.5.Olorun o, je ki ibugbe awon ota mi di ahoro ni oruko Jesu.


6 . Oluwa, ran mi lowo lati ma mu ogbon jade ninu ohun gbogbo ti mo ba la 

koja laye loruko Jesu, Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 20TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 20TH OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Anyone in custody of my help within 24hours come and drop it for me in Jesus’ name.


2. Voice of critics be silent around me in Jesus’ name.


3.I receive grace to offer profitable service for my maximum lifting in Jesus’ name.


4. Pray in the Holy Ghost for 15 minutes.


          YORUBA EDITION

1. Gbogbo eni ti o waa ni isakoso iranlowo mi, laarin wakati merinlelogun, e ma jowo re fun mi, ni oruko Jesu.


2. Ohun alatako, e

 panu mo ni ayika mi l’oruko Jesu.

3. Mo gba ore-ofe lati se ise ti o lere fun igbe dide mi ni oruko Jesu.


4. Gbadura ninu Emi fun isejun marundinlogun.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Anyone in custody of my help within 24hours come and drop it for me in Jesus’ name.


2. Voice of critics be silent around me in Jesus’ name.


3.I receive grace to offer profitable service for my maximum lifting in Jesus’ name.


4. Pray in the Holy Ghost for 15 minutes.


          YORUBA EDITION

1. Gbogbo eni ti o waa ni isakoso iranlowo mi, laarin wakati merinlelogun, e ma jowo re fun mi, ni oruko Jesu.


2. Ohun alatako, e

 panu mo ni ayika mi l’oruko Jesu.

3. Mo gba ore-ofe lati se ise ti o lere fun igbe dide mi ni oruko Jesu.


4. Gbadura ninu Emi fun isejun marundinlogun.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 18TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 18TH OCTOBER, 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T

 


Pray with psalm 911. I thank You for Your promise not to leave me nor forsake me.

 

2. Lord, let my place of dwelling be overshadowed by Your presence. 

 

3. Angel of the Lord, surround me in all my ways in  

Jesus' name.

 

4. By mercy, I have victory over the terror of the night in  

Jesus' name.

 

5. Every aggressive altar projected against me and my  

children, crash in Jesus' name Amen.


          YORUBA EDITION

  

1. MODUPE l'owo Re fun ileri lati ma fi mi sile tabi ko mi sile.

 

2. Oluwa, je ki ibugbe mi wa ni abe ojiji Re.

 

3. Angeli Oluwa, yi mi ka ni gbogbo ona mi.

 

4. Nipase aanu, mo ni isegun l'ori eru oru l'oruko Jesu.


5. Gbogbo pepe ibinu ti a ti seto l'odi si emi ati awon omo mi, pare l'oruko Jesu. Amim.


Jesus is Lord no controversy

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T

 


Pray with psalm 911. I thank You for Your promise not to leave me nor forsake me.

 

2. Lord, let my place of dwelling be overshadowed by Your presence. 

 

3. Angel of the Lord, surround me in all my ways in  

Jesus' name.

 

4. By mercy, I have victory over the terror of the night in  

Jesus' name.

 

5. Every aggressive altar projected against me and my  

children, crash in Jesus' name Amen.


          YORUBA EDITION

  

1. MODUPE l'owo Re fun ileri lati ma fi mi sile tabi ko mi sile.

 

2. Oluwa, je ki ibugbe mi wa ni abe ojiji Re.

 

3. Angeli Oluwa, yi mi ka ni gbogbo ona mi.

 

4. Nipase aanu, mo ni isegun l'ori eru oru l'oruko Jesu.


5. Gbogbo pepe ibinu ti a ti seto l'odi si emi ati awon omo mi, pare l'oruko Jesu. Amim.


Jesus is Lord no controversy

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 17TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 17TH OCTOBER, 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TROMANS 9:15


1. Every fire-extinguisher, your time is up!
2. God of our fathers, open the book of remembrance for me, in Jesus’ name.


3. Help 'of God only",  locate me by mercy.


4. Lord, turn my little to greatest by Your great mercy.


5. My ordained helpers in any nation of the world, locate me with divine urgency.


          YORUBA EDITIONI


1. Gbogbo panapana, akoko yin ti pari.


2. Olorun awon baba wa, si iwe iranti fun mi ni oruko Jesu.


3. Iranlowo ‘Olorun ni kan ni ogbodo je’ wa mi ri nipa aanu.


4. Oluwa, so kekere mi di nla nipase aanu Re ni oruko Jesu. 


5. Oluranlowo mi ti a ti yan ni orile-ede korilede, wa mi ri kiakia.


          HAPPY SUNDAY


  Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TROMANS 9:15


1. Every fire-extinguisher, your time is up!
2. God of our fathers, open the book of remembrance for me, in Jesus’ name.


3. Help 'of God only",  locate me by mercy.


4. Lord, turn my little to greatest by Your great mercy.


5. My ordained helpers in any nation of the world, locate me with divine urgency.


          YORUBA EDITIONI


1. Gbogbo panapana, akoko yin ti pari.


2. Olorun awon baba wa, si iwe iranti fun mi ni oruko Jesu.


3. Iranlowo ‘Olorun ni kan ni ogbodo je’ wa mi ri nipa aanu.


4. Oluwa, so kekere mi di nla nipase aanu Re ni oruko Jesu. 


5. Oluranlowo mi ti a ti yan ni orile-ede korilede, wa mi ri kiakia.


          HAPPY SUNDAY


  Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 15TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 15TH OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T.


1. God of mercy, give me help from unusual people in Jesus’ name.

2. My Father, my Father, help me to finish strong.

3. The wonder of ‘it can only be God’ cause it to happen in my life in Jesus name.

4. I thank You Lord for answered prayer in Jesus’ name.


          YORUBA EDITION

1. Olorun aanu, fun mi ni iranlowo lati odo awon ti ko wopo ni oruko Jesu.

2. Baba mi, Baba mi, ran mi lowo kin le pari daradara.


3. Iyanu ‘Olorun nikan ni o le je’ gba laaye ki o sele ninu aiye mi ni oruko Jesu.

4.Modupe l’owo Re Olorun fun adura gbigbe ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T.


1. God of mercy, give me help from unusual people in Jesus’ name.

2. My Father, my Father, help me to finish strong.

3. The wonder of ‘it can only be God’ cause it to happen in my life in Jesus name.

4. I thank You Lord for answered prayer in Jesus’ name.


          YORUBA EDITION

1. Olorun aanu, fun mi ni iranlowo lati odo awon ti ko wopo ni oruko Jesu.

2. Baba mi, Baba mi, ran mi lowo kin le pari daradara.


3. Iyanu ‘Olorun nikan ni o le je’ gba laaye ki o sele ninu aiye mi ni oruko Jesu.

4.Modupe l’owo Re Olorun fun adura gbigbe ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 14TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 14TH OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Lord, I thank You for You are merciful 2. Lord, instruct my children and teach them in the way they should go.


3. I withdraw my name from the register of frustrated people in Jesus’ name.


4. God of mercy, give me help in unusual places in Jesus’ name. Amen.


          YORUBA EDITION


1.OLORUN, modupe l’owo Re tori wipe O je alaanu.


2. Olorun, to awon omo mi ki O si ko won ni ona ti o ye ki won lo.


3. Mo yo oruko mi kuro ninu iwe akosile awon ti o ti jakule ni oruko Jesu.


4. Olorun aanu, fun mi ni iranlowo ni ibi ti ko wo po ni oruko Jesu. Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Lord, I thank You for You are merciful 2. Lord, instruct my children and teach them in the way they should go.


3. I withdraw my name from the register of frustrated people in Jesus’ name.


4. God of mercy, give me help in unusual places in Jesus’ name. Amen.


          YORUBA EDITION


1.OLORUN, modupe l’owo Re tori wipe O je alaanu.


2. Olorun, to awon omo mi ki O si ko won ni ona ti o ye ki won lo.


3. Mo yo oruko mi kuro ninu iwe akosile awon ti o ti jakule ni oruko Jesu.


4. Olorun aanu, fun mi ni iranlowo ni ibi ti ko wo po ni oruko Jesu. Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 12TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 12TH OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Sing a song to the  Lord 

2.Lord, open the eyes of my uncommon helpers to see me.


3. My Father, my Father connect me to the source of my uncommon help.


4. Every barrier between me and my uncommon helpers be dismantled in 

Jesus’ name.


5.Pray in the Holy Ghost for 10 minutes this morning.


          YORUBA EDITION


1. Ko orin  si  OLUWA2. Olorun, si oju oluranlowo mi ti ko wopo si mi ni oruko Jesu.


3. Baba mi, Baba mi, so mi po mo orison iranlowo ti ko wopo.


4. Gbogbo idena emi ati oluranlowomi ti ko wopo, tuka ni oruko Jesu.


5. Gbadura ninu emi fun iseju mewa ni awuro yi. 


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Sing a song to the  Lord 

2.Lord, open the eyes of my uncommon helpers to see me.


3. My Father, my Father connect me to the source of my uncommon help.


4. Every barrier between me and my uncommon helpers be dismantled in 

Jesus’ name.


5.Pray in the Holy Ghost for 10 minutes this morning.


          YORUBA EDITION


1. Ko orin  si  OLUWA2. Olorun, si oju oluranlowo mi ti ko wopo si mi ni oruko Jesu.


3. Baba mi, Baba mi, so mi po mo orison iranlowo ti ko wopo.


4. Gbogbo idena emi ati oluranlowomi ti ko wopo, tuka ni oruko Jesu.


5. Gbadura ninu emi fun iseju mewa ni awuro yi. 


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 11TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 11TH OCTOBER, 2021

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Sing a song to the King of kings and Lord of lords. 


2.You power of my in-law’s house holding my uncommon help captive, 

scatter by fire.


3. Every power converting my life into a war zone, be wasted in Jesus’name.


4. Every blockage to the flow of a new anointing be removed from my life in Jesus’ name.


5. Lord, help me to co-operate with Your plans for my life.


          YORUBA EDITION1. Ko orin kan si Oba awon oba ati Olorun awon olorun.


2. Iwo agbara ile ana ti o ndi awon iranlowo mi ti ko wopo mu, tuka pelu ina.


3. Gbogbo agbara to nso aiye mi di ibudo ogun, e sofo danu ni oruko Jesu.


4. Gbogbo idena si ifami ororoyan titun, jade kuro ni aiye mi ni oruko Jesu.


5. Olorun, ran mi lowo lati le fi owo so wopo pelu ipinu Re fun aiye mi.


   Jesus is Lord no controversy.

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Sing a song to the King of kings and Lord of lords. 


2.You power of my in-law’s house holding my uncommon help captive, 

scatter by fire.


3. Every power converting my life into a war zone, be wasted in Jesus’name.


4. Every blockage to the flow of a new anointing be removed from my life in Jesus’ name.


5. Lord, help me to co-operate with Your plans for my life.


          YORUBA EDITION1. Ko orin kan si Oba awon oba ati Olorun awon olorun.


2. Iwo agbara ile ana ti o ndi awon iranlowo mi ti ko wopo mu, tuka pelu ina.


3. Gbogbo agbara to nso aiye mi di ibudo ogun, e sofo danu ni oruko Jesu.


4. Gbogbo idena si ifami ororoyan titun, jade kuro ni aiye mi ni oruko Jesu.


5. Olorun, ran mi lowo lati le fi owo so wopo pelu ipinu Re fun aiye mi.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FOR TODAY FRIDAY 8TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FOR TODAY FRIDAY 8TH OCTOBER, 2021

OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Father, I am grateful that I am valued by you.

 

2.Spirit of promise and fail monitoring my life your time is of, leave me and 

be wasted, in the name of Jesus.


3.Holy Spirit, fill me with the Spirit of Joy in Jesus’ name.


4. My altar of prayer, receive fresh fire.


5. God of mercy, reveal Yourself to me.


6.Poison of sin in my fluid and blood, Blood of Jesus flush it away.


          YORUBA EDITION


1. Baba Modupe wipe  mo  ni iyelori ni pase re


2. Iwo emi ayeleri eleyi tin tele mi kiri, akoko re ti to, fi mi sile, ki o si s’ofo 

danu ni oruko Jesu.


3 .Emi Mimo, kun mi fun emi ayo ni oruko Jesu.


4. Iwo pepe adura mi, gba ina titun.


5. Olorun aanu, fi ara Re han mi.


6. Majele ese ninu omi ara ati eje mi, Eje Jesu fo danu.


   Jesus is Lord no controversy.

OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Father, I am grateful that I am valued by you.

 

2.Spirit of promise and fail monitoring my life your time is of, leave me and 

be wasted, in the name of Jesus.


3.Holy Spirit, fill me with the Spirit of Joy in Jesus’ name.


4. My altar of prayer, receive fresh fire.


5. God of mercy, reveal Yourself to me.


6.Poison of sin in my fluid and blood, Blood of Jesus flush it away.


          YORUBA EDITION


1. Baba Modupe wipe  mo  ni iyelori ni pase re


2. Iwo emi ayeleri eleyi tin tele mi kiri, akoko re ti to, fi mi sile, ki o si s’ofo 

danu ni oruko Jesu.


3 .Emi Mimo, kun mi fun emi ayo ni oruko Jesu.


4. Iwo pepe adura mi, gba ina titun.


5. Olorun aanu, fi ara Re han mi.


6. Majele ese ninu omi ara ati eje mi, Eje Jesu fo danu.


   Jesus is Lord no controversy.

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts