news

Followers

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY TUESDAY 2ND APRIL, 2024 (+ YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: LUKE 17
 

1. Every arrow of spiritual failure, your mission is over in my life, jump out by fire.

 

2. Oh Lord, give me passion to fulfill Your purpose for my life in Jesus' name.

 

3. Lord, make me Your battle axe and weapoun of war in Jesus' name.

 

4. Holy Ghost fire, possess me afresh. 

 

5. Lord, make me a person after Your heart like David in Jesus' name.


                YORUBA EDITION 

 

1. Gbogbo ofa ijakule ninu emi, ise yin pari ninu aiye mi, e fo jade pelu ina.


2. Oluwa, fun mi ni itara lati pari ise to ran mi l’aiye ni  oruko Jesu.

 

3. Oluwa, se mi ni oun ija ati irinse ogun ni oruko Jesu.

 

4. Ina Emi-Mimo, gbe mi wo l’otun.

 

5. Oluwa, se mi ni eni bi okan Re bi Dafidi ni oruko Jesu.

 

      Jesus is Lord no controversy.

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts